การเข้าเรียนนานาชาติ

The Northwest School (NWS) เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน มีการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยมีนักเรียนประมาณ 500 คน The Northwest School ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล โรงเรียนนำเสนอประสบการณ์การเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้านศิลปะ และโปรแกรมการกีฬา รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะกับการเรียน นักเรียนที่จบจาก The Northwest School ล้วนแล้วแต่สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศได้ โรงเรียนมีชื่อเสียงระดับชาติ ในฐานะชุมชนทางสติปัญญา และได้รับรางวัลสูงสุดด้านความเป็นเลิศจากภาคการศึกษาของสหรัฐฯ The Northwest School เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในซีแอตเทิลที่เป็นโรงเรียนประจำนานาชาติแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีนอกจากจะทำให้ทำให้นักเรียนนานาชาติได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว ยังได้เรียนรู้หลายแง่มุมของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบอเมริกันอีกด้วย

รู้สึกว่าศึกษิตเปลี่ยนไปจากการที่ไปเรียนที่ The Northwest School มีความรับผิดชอบมากขึ้น ดูแลตัวเองได้อย่างดียิ่ง โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีเป้าหมายในชีวิตอย่างเด่นชัด และมีทัศนคติต่อชีวิตไปในทางที่ดี

นาย ศิรินทร์ จันทนภุมมะ นาง อุดมพร จันทนภุมมะ ผู้ปกครอง นาย ศึกษิต จันทนภุมมะ

การเข้าเรียนนานาชาติ

การเข้าเรียนใน The Northwest School มีการแข่งขันสูงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์และผู้บริหารจะพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ใบสมัคร ผลการเรียน การประเมินของครูผู้สอน การแนะนำส่วนบุคคล ผลคะแนนสอบ (TOEFL, IELTS, iTEP-SLATE หรือ EIKEN) การเยี่ยมชมโรงเรียน/สัมภาษณ์และความสามารถของนักเรียน บุคคลิกภาพ และความเป็นผู้นำ

การสมัครเข้าเรียนรอบแรกสิ้นสุดภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม การสมัครเข้าเรียนรอบสองสิ้นสุดภายใน
สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ หลังเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนจะรับใบสมัครนานาชาติตามลำดับโดยขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมในโรงเรียนและในหอพัก

นักเรียนนานาชาติที่สมัครเข้า The Northwest School ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ขั้นต่ำดังนี้

DET (preferred) TOEFL Jr TOEFL IELTS iTEP-SLATE EIKEN
เกรด 9 (ด้วยการสนับสนุนของ ESL) 80-89 750-800 iBT 50 4.0-4.5 3.5 เกรด 3
เกรด 10 (ด้วยการสนับสนุนของ ESL) 90-99 iBT 60 5.0 4.5 เกรด 2 A
เกรด 11 (ด้วยการสนับสนุนของ ESL) 100-109 iBT 80 6.0 5.5 เกรด พรี-1
Grade 12 110-115 iBT 90 6.5 6.0 - 7.0 เกรด 1
เกรด 9-12 (โดยไม่มีการสนับสนุนของ ESL) 110-115 iBT 90 6.5 6.0 - 7.0 เกรด 1

Admissions Calendar